Politika kvality, ISO 9001

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je výrobcem a prodejcem keramických obkladů RAKO s téměř stočtyřicetiletou tradicí. Dlouholeté know-how, inovativní technologie,  využívání moderních poznatků z oboru a komplexní nabídka obkladů včetně stavební chemie řadí LASSELSBERGER, s.r.o. mezi významné evropské výrobce keramických obkladových materiálů. Dlouhodobě společnost naplňuje náročné požadavky zákazníků jak na lokálním trhu, tak i ve světě, konkrétně v 67 zemích všech kontinentů.  

LASSELSBERGER, s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001: 2015 a plně respektuje systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001. Společnost uplatňuje a trvale zlepšuje systém integrovaného managementu kvality a jeho efektivitu v rámci celé společnosti s cílem splnit potřeby a očekávání našich zaměstnanců, zákazníků, spolupracujících stran.  Firma dodržuje požadavky na ochranu životního prostředí, dokladem jsou „Environmentální prohlášení o produktu“ (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804, globálně uznávané certifikační systémy LEED a BREEAM.

Úspěšná budoucnost naší společnosti je ovlivněna odpovědným jednáním, realizací strategických cílů, modernizací výroby a dodržováním následujících zásad všemi zaměstnanci:

  • Zajišťovat špičkovou kvalitu výrobků, kterou ocení naši zákazníci.
  • Trvale zlepšovat vnitropodnikové procesy, díky kterým lze eliminovat nesrovnalosti z hlediska kvality.
  • V rámci trvale udržitelného rozvoje hospodárně nakládat s přírodními zdroji a energiemi, používat ekologicky a energeticky šetrné technologie a recyklovatelné materiály. Dbát na prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví a majetku, ale i ochranu informací.
  • Vytvářet s obchodními partnery a veřejností vzájemně prospěšné a loajální vztahy.

Management LASSELSBERGER, s.r.o. se zavazuje zajišťovat a vytvářet vhodné pracovní podmínky pro plnění cílů v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Dále se zavazuje podporovat osobní rozvoj zaměstnanců, vytvářet individuální motivační a vzdělávací programy. Trvalé zlepšování procesů a systému řízení je založené na aktivní spolupráci všech zaměstnanců na všech úrovních a je jedním ze základních předpokladů pro zajištění zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, trvale udržitelného rozvoje a zvyšování hodnoty naší společnosti. Za pochopení a uplatňování politiky kvality na všech úrovních, závazky v jejím uskutečňování a udržování převzal management společnosti plnou zodpovědnost.

Ing. Roman Blažíček
jednatel LASSELSBERGER, s.r.o.

 

Politika kvality 2019.pdf

Certifikát ISO 9001_CQS 2091/2019-2022

Certifikát ISO 9001_IQNet 2091/2019-2022

Certifikat QMS_EnMS_2019-2021