Bazén

Bazény patří mezi velmi náročné oblasti izolování a montáže keramických obkladů z důvodů vystavení stálému a tlakovému zatížení vodou a také periodické sanitaci. Řešení vyžaduje vždy odborné posouzení a profesionální projektovou dokumentaci. V bazénech klademe vysoké nároky na podkladní konstrukce, kde jednoznačně doporučujeme  provedení z vodostavebního betonu.

 

Typová skladba

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Podklad musí splňovat vlastnosti předepsané projektovou dokumentací a příslušnými normami. Musí být vyzrálý se zbytkovou vlhkostí do 4 %. Pevnost v odtrhu musí vykazovat hodnotu alespoň 1,5 MPa. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba povrch vyrovnat vyrovnávací stěrkou LE 21 s přídavkem zušlechťující emulze EM 10 pro vrstvy 1–15 mm nebo opravnou hmotou MO 50 pro tloušťku 2 - 5 mm. Pro rychlou lokální opravu je možno použít MO 35 Quick. Povrch opravovaného betonu je nutno vždy předem penetrovat PE 201, popř. PE 202.

Izolování - dokonalé utěsnění bazénové vany včetně navazujících objektu žlabů a ochozů: Izolování provádíme stěrkovou izolací SE 6 ve třech vrstvách v celkové tloušťce 3 mm se spotřebou cca 4,5 kg/m2. Ta vytváří trvale pružnou izolační vrstvu odolnou vůči tlakovému namáhání vody. Interval mezi jednotlivými vrstvami 4–6 hod. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy bandáž SE 5. Ta musí být celoplošně vlepena do SE 6. Spotřeba pro plný kontakt je cca 0,3 kg/mb. Detaily zatěsnění prostupů řešíme pružným polyuretanovým tmelem SABbez přednátěru. Konstrukční řešení detailů vychází z prováděcího projektu nebo z konzultací s našimi technickými poradci.

Revize těsnosti před dalším postupem prací z důvodu možné opravy netěsností – zátopová zkouška: Celý izolační systém je připraven k zátopové zkoušce až po úplném vyzrání, tj. po 7 dnech. V případě použití expresního izolačního materiálu SE mach3 se úplné vyschnutí izolačního systému zkrátí pouze na 3 dny!!!

Montáž keramického obkladu na izolační stěrku: Lepení bazénových obkladů lze provádět různými druhy lepicích tmelů. Vždy je třeba dbát na max. pečlivost, neboť opravy při bezprostřední montáži na izolační vrstvu jsou značně rizikové. Vždy používáme metodu oboustranného nanášení lepidla (buttering-floating) pro zajištění bezdutinového kontaktu obkladu s podkladem a dodržujeme dilatační pole. Pro standardní formáty bazénového programu používáme cementové lepidlo AD 530 třídy C2TE S1. Pro zmenšené formáty a mozaiky pak bílé lepidlo AD 550 třídy C2TE S1. Nekeramické materiály doporučujeme lepit přímo epoxidovou hmotou GE. Spotřeby tmelů se pohybují od 2,5 do 5 kg/m2.

Spárování keramického pláště hmotou chemicky odolnou vůči dezinfekčním látkám užívaným při provozu bazénu:Na spárování používáme chemicky odolnou epoxidovou spárovací hmotu GE EASY třídy RG dodávanou v sedmi barevných odstínech. Tento materiál s vylepšenou recepturou má výrazně zlepšenou omyvatelnost po spárování!!! Lepidlo musí být vyzrálé a spára musí být čistá a suchá. Spotřeba této hmoty se pohybuje cca 1–1, 8 kg/m2 dle velikosti formátu obkladových prvků.

Dotěsnění spár prostupů a přechodů trvale pružným tmelem: Pro umožnění pohybu v dilatační spáře je nutno použít sanitární silikon SI včetně adhezního přednátěru Primeru NP na nesavé podklady. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 5–12 mb dle velikosti spáry. Spotřeba přednátěru dle savosti a tvaru spáry 8-20 ml/mb. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty GE EASY. Při aplikaci silikonu SI je nutné použití podkladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonu.

Úklid a údržba: Pro běžnou údržbu použijte čistící prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802 (vodní kámen) a CL 810(mastnoty). U těchto prostor je nutné mít vypracovaný úklidový plán. Špatný úklid podporuje usazování nečistot a způsobuje zhoršení protiskluzných vlastností.