130 rokov spolupráce s umelcami a architektmi

K základným atribútom značky RAKO, od založenia továrne v roku 1883 až do dnešných dní, patrí úzka spolupráca s poprednými umelcami a architektmi svojej doby. Formy a spôsoby kooperácie vždy reagovali na spoločenské zmeny a konkrétnu dobovú situáciu. 

Zlatá éra

Zakladateľom tradície spolupráce s poprednými umelcami a architektmi sa stal v roku 1898 nový majiteľ rakovníckej šamotky Emil Sommerschuh. Pochádzal z pražskej kachliarskej rodiny a previedol do Rakovníka výrobu výtvarne dokonalých kachľových pecí, krbov, figurálnej a záhradnej keramiky a reliéfnych doplnkov obkladových materiálov. Ako bývalý študent na pražskej Umelecko-priemyslovej škole využil známostí a stykov s poprednými umelcami a architektmi svojej doby a priviedol ich k úzkej spolupráci s fabrikou, a to i v dobách, kedy prešla do vlastníctva kniežaťa Jana II. z Lichtenšteinu a Emil Sommerschuh sa stal až do roku 1919 generálnym riaditeľom. Pod vedením Emila Sommerschuha zažívala značka RAKO „zlaté obdobie“ a spoluvytvárala secesný charakter Prahy, Viedne, Budapešti a rady ďalších miest rakúskej monarchie. Väčšina secesných návrhov pochádzala od profesora dekoratívneho umenia UMPRUM Jana Beneša, v oblasti mozaikových obrazov potom vynikol majster Jan Köhler (Křížová cesta na Hostýně, hotel Paríž v Prahe) a maliar Obrovský (Obecný dom). V sochárskej keramickej tvorbe sa preslávili hlavne profesori UMPRUM Drahoňovský (hotel Imperial), Sucharda (múzeum v Hradci Králové) a Šaloun (Topičův dům na Národnej tried v Prahe).

Z architektov je treba vyzdvihnúť kľúčovú rolu prof. Jana Kotěru, ktorý bol tvorcom Pavilónu keramiky na jubilejnej pražskej výstave v roku 1908 a spolu s Janom Benešom ovplyvnili masívne presadenie keramiky v architektúre na začiatku 20. storočia. Prejavilo sa to hlavne pri realizácii pražského Obecného domu (arch. Balšánek), Hlavného nádražia (arch. Fanta), prestavby kúpeľného mesta Luhačovic (architekt Jurkovič), kostola sv. Jiří na Vinohradech (arch. Plečník) a na desiatkach ďalších stavieb nielen v Čechách, kde do dnešných dní môžeme nájsť značku RAKO.

Obdobie fasád a tunelov

Po smrti Emila Sommerschuha a prevode vlastníckych práv na Živnobanku, pokračoval aj v rokoch po
1. svetovej vojne úspešný rozvoj značky RAKO a osvedčená kooperácia s umelcami a architektmi. Do čela Rakovnických a poštorenských závodov nastúpil bývalý riaditeľ keramickej školy v Bechyni Ing. Karel Hineis. Zaslúžil sa o široké uplatnenie keramiky aj v nových časoch, kedy postupne mizli secesné dekoratívne prvky a víťazili moderné smery funkcionalizmu, kubizmu a konštruktivizmu, vyžadujúce nové obkladové materiály vhodné pre fasády, bazény a tunely. Na UMPRUM v Prahe vzniká pod vedením prof. Heleny Johnovej samostatný ateliér keramiky. Do rakovníckej továrne prichádzajú noví absolventi keramických priemyslových škôl z Bechyne, Karlových Varov, Plzne, Prahy a Teplic. Rada tvorivých umelcov pôsobila ako návrhári priamo v závode RAKO. Za mnohých menujme K. Valouška neskôr pôsobiaceho na priemyslových školách v Bechyni a v Prahe a sochára Vojtěcha Zeilmana.

Expozície RAKO a celej českej keramiky na rade výstav zabezpečovali renomovaní výtvarníci ako sochári Landa, Seypka a maliari Josef Hála, Klusáček a Jakši. Rozhodujúca však pre úspech značky bola spolupráca s architektmi doma i v zahraničí. K najväčším realizovaným projektom, kde dodnes môžeme vidieť značku RAKO, patrí Všeobecný penzijní ústav v Prahe (dnes Dům odborových svazů), pražské elektrické podniky v Holešoviciach, Priemyselná škola v Mladej Boleslave (arch. Kroha), rada stavieb v Hradci Královom (arch. Gočár), sanatórium vo Vyšných Hágoch, kúpele Amalienbad vo Viedni, parlament v Helsinkách, tunel Holland v New Yorku, rada reprezentatívnych budov v Holandsku a Belgicku a Obchodná hala v Ploešti (Rumunsko). Môžeme konštatovať, že fasádne materiály RAKO (spekané obklady TUNELIA), podobne ako v dobe secesie rakovnícka mozaika, ovplyvnili zásadne vzhľad československých a niektorých európskych miest aj v medzivojnovej dobe.

Socialistický realizmus

Po roku 1948 vstupujeme do ďalšieho obdobia histórie značky RAKO. Bohužiaľ, doba výstavby socializmu a následné normalizácie nepriala rozvoju značkovej politiky. Z hľadiska kvality, šírky sortimentu a dizajnu znamenala jednoznačný ústup z minulých pozícií. Značka RAKO prežívala v spomienkach pamätníkov, ale našťastie aj v podobe skorších realizácií, ktoré vďaka kvalite odolávali zubu času.

Aj napriek nepriazni doby nevymizol v RAKO duch umeleckej tvorby, ktorý však prakticky neovplyvňoval výrobný sortiment orientovaný na kvantitu. Pokračovala aj spolupráca s pražskou UMPRUM hlavne s ateliérom keramiky a porcelánu prof. Eckerta. Priama spolupráca s architektmi patrila v 70. a 80. rokoch skôr k výnimkám. Za zmienku určite stojí spoluúčasť RAKO pri realizácii vyhliadkovej veže a reštaurácie na Ještede a obchodného domu Ješted v Liberci (arch. Karel Hubáček).

V 80. rokoch minulého storočia začalo RAKO postupne doháňať technické zaostávanie a začalo sa hovoriť o inovácii výrobkov. Rozširovali sa možnosti spolupráce s poprednými talianskymi výrobcami keramických strojov vrátane dekoračných zariadení. Súčasne sa otvárali cez dodávateľov dekoračných materiálov šance naviazať kontakty s európskymi návrhárskymi ateliérmi. Pripravovalo sa tak technické aj výtvarné zázemie pre renesanciu značky RAKO po zásadnej zmene spoločenských pomerov v roku 1989.

RAKO znovu v ofenzívne

V roku 2000 sa rozhodlo vedenie spolu s majoritným vlastníkom naviazať na slávnu éru značky RAKO. Došlo k zmene názvu firmy, k zásadnej inovácii sortimentu, k zmenám obchodnej politiky a k aktívnejšej prezentácii značky. Po prechode vlastníctva akcií RAKO na firmu LASSELSBERGER v roku 2002 nasledovalo prechodné obdobie integračných ťažkostí, ktoré od roku 2005 prešli do novej ofenzívy značky RAKO.

Pohľad do súčasnosti

V roku 2005 bola zásadným spôsobom zmenená obchodná politika na tuzemskom trhu. Bol vytvorený pevný rámec každoročného inovačného procesu. V priebehu niekoľkých rokov došlo k zásadnému zatraktívneniu ponúkaného portfólia a vďaka novým investíciám aj k zvýšeniu kvality výrobkov, posunu k veľkým formátom dlažieb aj obkladov a k využívaniu nových zdobiacich a dokončovacích technológií. Od roku 2009 sa darí definovať a zavádzať inovácie vyhovujúce prierezovo všetkým hlavným trhom spoločnosti. Vzniká tým základný sortiment stavebnicových sérií, ktoré sa stávajú chrbticou ponuky spoločnosti. Táto snaha vrcholí v roku 2012 komplexnou inováciou objektového programu RAKO OBJECT, unikátnemu systému 24 denných a nočných farieb. Značka RAKO je tvorcom dizajnu 21. storočia, ktorý udáva krok v oblasti keramického priemyslu. Nové kolekcie, ktorých prierez uspokojí aj tie najnáročnejšie priania zákazníkov, sú tvorené s láskou a invenciou keramického ducha.

Za posledné desaťročie s nami spolupracoval rad tvorivých umelcov, architektov, štúdií, za mnohé menujeme ak. sochára Vojtěcha Paříka, reštaurátora Petra Miklíčka, Akad. Arch. Marka Housku.

Prepojenie keramickej výroby a umeleckej tvorby, by malo byť zachované aj v budúcnosti a tvoriť jeden z pilierov, na ktorých bude postavený úspech českej keramiky aj v 21. storočí.

Úvod > O nás > 130. výročie značky RAKO > 130 rokov spolupráce s umelcami a architektmi