Politika kvality, ISO 9001

Spoločnosť LASSELSBERGER, s.r.o. je výrobcom a predajcom keramických obkladových prvkov takmer so stoštyridsaťročnou tradíciou. Dlhoročné know-how, inovatívne technológie, využívanie moderných poznatkov z odboru a komplexná ponuka obkladov vrátane stavebnej chémie zaraďuje LASSELSBERGER, s.r.o. medzi významných európskych výrobcov keramických obkladových materiálov. Atraktívnosť ponuky podporuje široká škála sérií značky RAKO HOME, profesionálne portfólio výrobkov značky RAKO OBJECT na náročné objektové riešenia a komplexnosť systémových riešení z keramických obkladov dopĺňa ponuka stavebnej chémie značky RAKO SYTEM. Vďaka úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi a vďaka systematickej analýze ich spokojnosti sme schopní rozpoznať ich potreby. Tak sa dlhodobo snažíme napĺňať ich náročné požiadavky nielen na lokálnom trhu, ale aj vo svete.

LASSELSBERGER, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažmentu kvality podľa ČSN EN ISO 9001: 2015 a plne rešpektuje systém manažmentu hospodárenia s energiou (EnMS) podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO 50001. Spoločnosť uplatňuje a neustále zlepšuje systém integrovaného manažmentu kvality a jeho efektívnosť v rámci celej spoločnosti s cieľom naplniť potreby a očakávania svojich zamestnancov, zákazníkov, zainteresovaných strán, minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Aby spoločnosť napĺňala politiku kvality, zaväzuje sa dodržiavať tieto princípy:

 • Uspokojiť zákazníkov vyššou kvalitou a rýchlosťou dodania požadovaných produktov.
 • Trvale zlepšovať vnútropodnikové procesy, vďaka ktorým možno eliminovať nezrovnalosti z hľadiska kvality.
 • Rozhodovať na základe faktov, ktoré priebežne zbierame a analyzujeme.
 • Základom úspechu je tímová práca.
 • Požadujeme, aby mali naši zamestnanci neustále na pamäti význam kvality, napomáhali realizácii špičkovej kvality a absolvovali nevyhnutné školenia.
 • Pre svojich zamestnancov vytvárame motiváciu na zvyšovanie ich znalostí, priebežne zlepšujeme pracovné a sociálne podmienky vrátane starostlivosti o zdravie a bezpečnosť práce, podporujeme rozvoj individuálnych motivačných a vzdelávacích prístupov.
 • Neustálym zlepšovaním technológií zabezpečujeme, že kvalita našich produktov a procesov spĺňa definované požiadavky.
 • O problémoch sa otvorene diskutuje a riešia sa pomocou manažmentu, a to analýzou príčin a prijímaním účinných a trvalých opatrení.
 • Naši dodávatelia významne prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov. Optimálne ich zapájame do svojich procesov, sledujeme ich výkonnosť a podporujeme ich vo vlastnom procese zlepšovania.
 • Spolupracujeme len s tými dodávateľmi, ktorí spĺňajú zákonné predpisy a naše vnútorné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.
 • Našim zákazníkom ponúkame keramické výrobky, ktoré sa vyznačujú maximálnou kvalitou, úžitkom, ekologickou neškodnosťou, a to v súlade s platnými národnými aj medzinárodnými normami využívajúcimi systém riadenia šetrného k životnému prostrediu. Dodržiavame požiadavky na ochranu životného prostredia, dokladom je Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) v súlade s ISO 14 025 a EN 15 804, vydané a overené externou organizáciou.
 • Snažíme sa, aby sme pre zákazníkov vytvorili optimálne podmienky v rámci servisných služieb, oblasti poradenstva a logistiky, oceňujeme ich úlohu pri budovaní imidžu značky, získavaní podielov na trhoch.

Za pochopenie a uplatňovanie politiky kvality na všetkých úrovniach, za záväzky v jej uskutočňovaní a udržiavaní prevzal manažment spoločnosti plnú zodpovednosť.

Ing. Roman Blažíček
konateľ LASSELSBERGER, s.r.o.

Politika kvality (pdf, 541 kB)


ISO 9001

Certifikát ISO 9001_CQS

Certifikát ISO 9001_CQS 2013 - 2016 (pdf, 390 kB)

Certifikát IQNet

Certifiát IQNet 2013 - 2016 (pdf, 375 kB)

Úvod > O nás > Politika kvality, ISO 9001